Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA OSÓB

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Gwarantuje ono zwrot kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (ale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), badań, zabiegów, operacji, lekarstw i środków opatrunkowych, podróży powrotnej poszkodowanego, podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju oraz ewentualnie innych świadczeń, w zależności od umowy.

Cena polisy zależy od czasu jej obowiązywania, zwykle dzielonego na okres miesiąca i powyżej miesiąca, oraz kwoty gwarancyjnej, do wysokości której towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają poniesione przez osobę ubezpieczoną wydatki na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Składka na ubezpieczenie obejmujące całą Europę wynosi obecnie średnio: przy pobycie do 30 dni od 0,60 do 0,90 $ na każdy dzień w zależności od wysokości kwoty gwarancyjnej (między 10 tys. a 30 tys. $); powyżej 30 dni składka jest niższa i wynosi ok. 0,45-0,70 $ na dzień.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły stosują zniżki dla dzieci i młodzieży, natomiast cena polisy wzrasta dla osób starszych, najczęściej powyżej 60. lub 70. roku życia. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów leczenia stomatologicznego, a także kosztów leczenia związanego z wypadkami w sporcie wyczynowym, alpinizmie i speleologii.

Należy pamiętać, by w przypadku nawet drobnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych starać się uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważane jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba ubezpieczona, niezależnie od swojej woli, doznała trwałego uszkodzenia ciała, ucierpiała na zdrowiu lub zmarła.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwyczajowo ustalonego przez lekarzy powołanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie przechodzi na osobę upoważnioną, wyznaczoną imiennie, lub na członków rodziny.

Ubezpieczenie bagażu

Na czas wyjazdu ubezpieczyć można również rzeczy przeznaczone do użytku osobistego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bagaż podróżny, który znajduje się pod bezpośrednią opieką osoby ubezpieczonej albo w pomieszczeniu przeznaczonym na czas przewozu do przechowywania bagażu. Wypłata odszkodowania może być uzyskana za bagaż utracony w wyniku wypadku lub katastrofy środków komunikacji oraz zdarzeń losowych, takich jak pożar, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi. W przypadku kradzieży większość towarzystw wypłaca tylko część kwoty gwarancyjnej.

Ubezpieczenie assistance

W wypadku ubezpieczenia assistance towarzystwo ubezpieczeniowe za dodatkową opłatą rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej, która może wówczas obejmować np. pomoc prawną i finansową, koszty transportu towarzyszących członków rodziny, opiekę nad nieletnimi dziećmi, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju itp.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE

Zielona Karta

Jest to obowiązkowe międzynarodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez kierowcę poza granicami kraju. Wyjazd samochodem za granicę bez tego dokumentu jest nielegalny i w praktyce prawie niemożliwy, gdyż służby celne kontrolują jego posiadanie na równi z paszportem.

Auto-casco

Ubezpieczenie auto-casco (AC) chroni właściciela samochodu przed poniesieniem wydatków związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu. Niektóre towarzystwa wprowadzają rozróżnienia – ubezpieczenie od uszkodzeń (AC) oraz ubezpieczenie od ryzyka kradzieży, ognia i wybuchu (KR). Cena ubezpieczenia zależy od wartości samochodu i okresu ubezpieczenia. Mając wcześniej wykupione OC w jednym towarzystwie, można liczyć na zniżki przy wykupie AC.

W przypadku powstania szkody za granicą towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają, aby główna naprawa pojazdu przeprowadzona była po powrocie do kraju. Ubezpieczenie AC zapewnia pokrycie kosztów naprawy za granicą tylko w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy i tylko do ściśle określonej kwoty. Jeżeli koszty przekraczają ustalone limity, należy skontaktować się z zagranicznym przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, który uzgodni ze specjalistycznymi służbami drogowymi lub warsztatem zakres napraw i wysokość zapłaty. Adresy zagranicznych przedstawicieli zamieszczone są w instrukcji do polisy AC. Z ubezpieczenia AC nie można skorzystać, jeżeli samochód uległ awarii wynikłej z jego eksploatacji.

Assistance

Ten rodzaj polisy poszerza zakres ubezpieczenia samochodowego, które może obejmować na przykład organizację i pokrycie kosztów holowania pojazdu do najbliższego parkingu czy warsztatu, powrotu do Polski kierowcy i pasażerów (gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa), a nawet pokrycie kosztów pomocy medycznej dla osób rannych i ich transportu.

Postępowanie w razie wypadku samochodowego

Przy okazji ubezpieczania auta (Zielona Karta) jeszcze w kraju warto poprosić o formularz wypadkowy (European Accident Statement), który może znacznie uprościć sprawy, gdy zdarzy się najgorsze. Pamiętaj! Nie podpisuj za granicą żadnych oświadczeń, których nie możesz przeczytać lub zrozumieć – nalegaj na przetłumaczenie, a podpis składaj po świadomym zaakceptowaniu jego treści.

Bezpośrednio po zdarzeniu należy zapewnić pomoc lekarską osobom poszkodowanym oraz wezwać policję. Jednocześnie pamiętać trzeba o zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku innym pojazdom. Powinno się też niezwłocznie powiadomić o wypadku zagranicznego przedstawiciela swojej firmy ubezpieczeniowej. Do czasu przybycia policji nie można zmieniać położenia pojazdów, między którymi doszło do wypadku. Funkcjonariusze policji powinni sporządzić protokół wypadkowy, który otrzymuje każda ze stron. Jeśli na miejscu nie ma policji, niezbędne jest uzyskanie danych dotyczących kierowcy innego pojazdu, jak również marki, numeru rejestracyjnego, numeru polisy i nazwy jego towarzystwa ubezpieczeniowego (odpowiednie rubryki zawarte są w formularzu wypadkowym). Dane te są podstawą dochodzenia odszkodowania z polisy sprawcy wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *